Dự án

Công ty TNHH Việt Nam khoa học kỹ thuật Lục Năng đã và đang đóng góp vào nhiều các công trình kiến trúc to lớn, tiêu biểu là các dự án sau: