100% vốn đầu tư
nước ngoài
Đội ngũ chuyên gia nước ngoài
Singapore, HongKong...
Nhà máy sản xuất phụ gia
tiên tiến hiện đại